Célébrations centrales du Jubilé d'Or a Musongati

The Carmelite Family
Burundi - Rwanda
Go to content

Célébrations centrales du Jubilé d'Or a Musongati

Amahoro.pl
Célébration centrale du jubilé des 50
ans de la présence des Carmes Déchaux au Burundi et au Rwanda
Musongati le 21 août 2021

Une fête comme celle que nous venons de célébrer à Musongati nous replonge dans le mystère du temps où se déploie l’amour de Dieu envers nous. qui nous somme à la reconnaissance. Notre répnse plonge ses racines dans un passé lié à l’histoire de la province OCD de la Pologne, elle suscite en nous une interrogation sur notre présent et nous projette vers l’avenir. Cela vaudrait une profonde réflexion qui revient aux Carmes du Rwanda et du Burundi. Dans cette note, il sera sujet d’un bref écho de la célébration du jubilé qui eut lieu le samedi 21 août à Musongati.

À tout seigneur tout honneur, la Province d'où provenaient les 11 premiers missionnaires et qui a jusqu'à aujourd’hui sous sa juridiction le Vicariat régional OCD du Burundi et Rwanda était représentée par le Père Sylvain qui a physiquement revisité, quelques jours auparavant, les lieux de leur périple missionnaire et livré son témoignage aux jeunes frères étudiants réunis pour la circonstance en retraite et renouvellement des vœux à Gitega, puis pour la fête à Musongati.
Les orateurs du jour convergeaient dans leurs messages.
(1) Tout au début de la messe, au milieu de la procession d’entrée, l'évêque Bonaventure Nahimana de Rutana a béni la plaque commémorative de l'occasion de la construction du sanctuaire de Notre-Dame du Mont Carmel (popularisée là-bas comme Notre-Dame du scapulaire) à Musongati. Puis il a bien centré l'homélie autour de l'action de grâces, la joie et la mission.
(2) L'hymne du jubilé, dans sa version chorégraphique, a été chantée et dansée par les deux petites chorales de Gitega qui sont les plus proches des frères du couvent de Gitega : la chorale sainte Thérèse d’Avila et la chorale sainte Élisabeth de la Trinité. Son contenu était tel qu’il transmettait l'histoire de l'implantation du Carmel masculin dans notre région, comme l’a rappelé l’évêque dans son homélie, ainsi que son apport dans l'Église : l'annonce de la victoire de la Croix, avec la Vierge Marie, en compagnie de son Fils Jésus dans l'oraison.
(3) La monition du Vicaire régional qui a introduit la célébration eucharistique proprement dite allait dans le même sens. La prise de parole du représentant des cinq jeunes profès faisait ressortir leur joie dans ce cadre précis du jubilé.
Le Carmel était rassemblé dans cette fête. Il y avait des représentants des circonscriptions carmélitaines qui ont contribué à la formation des frères du Vicariat depuis les commencements jusqu’à ce jour : la province d'Avignon-Aquitaine, le Commissariat du Congo, le Vicariat régional de la Tanzanie. Les moniales de clôture, absentes physiquement, n’y étaient pas moins présents : elles ont prié pour nous et elles nous ont écrit pour nous dire leur communion. Des messages de félicitation et de soutien de nos frères carmes nous sont parvenus de partout. Les instituts de vie consacrée liés au Carmel aussi nous ont dit et témoigné de leur proximité. Les représentants des Carmes séculiers venus du Congo montraient bien que le Carmel serait incomplet s’il était privé de sa branche séculière ; peut-être un clin d’œil au Burundi où l’OCDS est encore absent. Il ne manquait pas non plus d’autres groupes liés aux Carmes. À la messe, des représentants des groupes du scapulaire. Dans le public mais aussi dans l'office de Marthe sœur de Marie et Lazare dans l’Évangile qui, en accueillant les hôtes, accueillait Jésus, étaient à l’œuvre aussi bien les Amis du Carmel provenus de Bujumbura que les jeunes rattachés au couvent de Gitega soit par le chant liturgique, soit par la formation en leadership.
La paroisse de Musongati était bien à l'honneur avec ses nombreux chrétiens, la performance de ses chorales, son engagement dans les préparatifs dont on ne voit souvent que les effets, ses natifs provenant surtout de Gitega et Bujumbura, le signe de la continuité de la mission qu'est le sanctuaire marial en construction.
Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette célébration centrale du jubilé qui s'est conclue dans la joie. Nous ne l’oublions pas, la célébration existentielle doit prendre le relais. De manière analogue à ce que fit la Province de Pologne qui, en action de grâces pour les 50 ans de sa restauration, opéra un choix qui est désormais lié à son histoire en fondant la mission du Burundi et du Rwanda, quels choix pour l’avenir maintenant ? Aux frères autochtones ensemble avec le peu de missionnaires qui restent d’écouter ensemble l’Esprit et le dire par leur vie et leur action dont le sanctuaire en construction et la présence des représentants des batwa des 11 villages dans les diocèses de Bujumbura et de Bubanza montraient une face significative. Nous comptons sur la prière et le soutien de vous tous !

Centralne obchody jubileuszu 50-lecia
obecności Karmelitów Bosych w Burundi i Rwandzie
W Musongati 21 sierpnia 2021 r.
Święto takie jak to, które właśnie obchodziliśmy w Musongati, pozwala nam na nowo zanurzyć się w tajemnicę czasu, w której nieustannie uwidacznia się miłość Boga do człowieka i zaproszenie do postawy wdzięczności. Nasza odpowiedź, która znajduje swoje korzenie w przeszłości związanej z historią Prowincji Karmelitów Bosych w Polsce, pobudza nas do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością. I jestem przekonany, że taką głęboką refleksję powinni podjąć Karmelici z Burundi i Rwandy. Niemniej jednak na tym miejscu ograniczę się tylko do krótkiego echa z obchodów jubileuszowych, które odbyły się w sobotę 21 sierpnia w Musongati.
Prowincję polską Karmelitów Bosych, z której przybyło 11 pierwszych misjonarzy i która do dziś ma pod swoją jurysdykcją Wikariat Regionalny OCD w Burundi i Rwandzie, reprezentował ojciec Sylwan Zieliński, który kilka dni wcześniej udał się do wielu placówek misyjnych zakładanych przez polskich karmelitów a następnie podzielił się swoim doświadczeniem misyjnym z braćmi studentami zebranymi w Gitega z okazji dorocznych rekolekcji poprzedzających odnowienie ślubów zakonnych. Uczynił to również w sposób syntetyczny na przyjęciu po Mszy św. Jubileuszowej w Musongati.
W czasie obchodów jubileuszowych zabierający głos wyrażali następujące myśli.
(1) W czasie procesji do ołtarza ustawionego przed kościołem parafialnym, ordynariusz diecezji Rutana, biskup Bonawentura NAHIMANA poświęcił tablicę pamiątkową z okazji budowy sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel (popularnie znana jako Matka Boża Szkaplerzna) w Musongati, jako wotum wdzięczności za 50 lat naszej obecności w Burundi,  natomiast w homilii biskup podkreślił temat wdzięczności, radości i poczucia misji.
(2) Hymn jubileuszowy, w wersji choreograficznej, śpiewały i tańczyły dwa małe chóry z Gitega, które są najbliższe braciom z klasztoru Gitega: chór św. Teresy z Avila i chór św. Elżbiety od Trójcy Św. Jego treścią jest historia zaszczepienia męskiego Karmelu w naszym regionie, o czym przypomniał w swojej homilii biskup Bonaventura, a także wkład Karmelu w umacnianie lokalnego Kościoła, zapowiedź zwycięstwa krzyża wraz z Maryją Dziewicą, w towarzystwie Jej Syna Jezusa na modlitwie.
(3) W tym samym kierunku szło przemówienie Wikariusza Regionalnego O. Zachariasza Igirukwayo, który wprowadził nas duchowo w samą celebrację Eucharystii. Przemówienie przedstawiciela pięciu profesów uroczystych było wyrazem radości i wdzięczności w kontekście obchodów jubileuszowych.
Na centralne obchody jubileuszowe w Musongati przybyli przedstawiciele regionów karmelitańskich, które na różne sposoby współpracowały od początku naszej misji i nadal współpracują z nami zwłaszcza w sektorze formacyjnym braci: z Prowincji Południowej Francji, z Komisariatu Konga i Wikariatu Regionalnego Tanzanii. Siostry Karmelitanki klauzurowe, choć fizycznie nieobecne, łączyły się z nami duchowo, modliły się za nas i pisały do nas, zapewniając nas o ich komunii duchowej z nami. Ze wszystkich stron docierały do nas listy z gratulacjami i wyrazami wsparcia od naszych braci karmelitów. Także instytuty życia konsekrowanego związane z Karmelem dały świadectwo swojej bliskości. Przedstawiciele świeckich karmelitów z Konga wyraźnie pokazali, że Karmel byłby niepełny, gdyby był pozbawiony świeckiej gałęzi; jest to być może swoisty znak dla Burundi, gdzie OCDS jeszcze formalnie nie istnieje. Nie brakowało też innych grup związanych z karmelem. Na Mszy Św. byli przedstawiciele grup szkaplerznych. Publicznie ale i na zapleczu posługi Marty, gospodyni domu, która witając gości wita Jezusa, zaangażowani byli zarówno Przyjaciele Karmelu z Bużumbury, jak i młodzież związana z klasztorem w Gitega poprzez animacje liturgiczną lub poprzez szkolenie leaderów.
Parafia Musongati była w centrum uwagi wraz ze swoimi licznymi wiernymi, występami chórów parafialnych, zaangażowaniem w przygotowania, których często widać tylko końcowe efekty, z jej rodzinami przybyłymi głównie z Gitegi i Bużumbury, wraz z budową sanktuarium maryjnego jako znaku ciągłości misji .
Wdzięczni wobec Boga pragniemy wyrazić nasze podziękowania wobec wszystkich, którzy pomogli nam zrealizować te centralne obchody jubileuszowe, które przebiegły w atmosferze radości i bezpieczeństwa. I nie zapominamy oczywiście, że taka duchowa celebracja winna zasadniczo przejąć rolę, podobnie jak w przypadku Prowincji Polskiej, która w dziękczynieniu za 50-lecie swojej odnowy dokonała wyboru, który jest związany z jej historią, zakładając misje w Burundi i Rwandzie. Jakie wybory teraz? Aby Bracia autochtoni wraz z nielicznymi misjonarzami, którzy pozostali, razem słuchali Ducha Świętego i głosili Go swoim życiem i posługą apostolską, taką jak budowa sanktuarium maryjnego w Mysongati i pomoc Pigmejom w wielu wioskach archidiecezji Bujumbura i diecezji Bubanza. To symboliczny rys tego apostolatu. Polecamy się Waszym modlitwom i liczymy nadal na Wasze wsparcie !

Celebrazione del giubileo per i 50 anni di presenza
dei Carmelitani Scalzi in Burundi e in Ruanda
Musongati, 21 agosto 2021

Una festa come quella che abbiamo appena celebrato a Musongati, ci riporta indietro nel mistero del tempo in cui si sviluppa l’amore di Dio verso di noi, il quale ci intima teneramente di essere riconoscenti. La nostra risposta affonda le sue radici in un passato legato alla storia della Provincia OCD della Polonia, ci pone un interrogativo sul nostro presente, e deve spronarci per il futuro. Tutto ciò merita una profonda riflessione sulla presenza dei Carmelitani in Ruanda e in Burundi. Questa nota ha come oggetto un breve resoconto della celebrazione giubilare svoltasi sabato 21 agosto a Musongati.
Rendiamo onore a chi lo merita, la Provincia, da cui provenivano i primi 11 missionari e che ha fino ad oggi sotto la sua giurisdizione il Vicariato Regionale OCD del Burundi e del Ruanda, è stata rappresentata da padre Sylvano che è tornato, pochi giorni fa, nei luoghi del loro cammino missionario e ha consegnato la sua testimonianza ai giovani frati studenti, riuniti per l'occasione in ritiro e rinnovo dei voti a Gitega, e poi per la festa a Musongati.
I relatori della giornata sono stati in sintonia nei loro messaggi.
(1) All'inizio della messa, durante la processione d'ingresso, il Vescovo di Rutana Mons. Bonaventura Nahimana ha benedetto la targa che commemora la costruzione a Musongati del santuario di Nostra Signora del Monte Carmelo (più conosciuta in quei luoghi come Nostra Signora dello Scapolare). Successivamente il vescovo ha incentrato l'omelia sul ringraziamento, la gioia e la missione.
(2) L'inno giubilare, nella sua versione coreografica, è stato cantato e ballato dai due piccoli cori di Gitega, che sono molto vicini ai frati del convento: il coro di Santa Teresa d'Avila e il coro di Santa Elisabetta della Trinità. Le parole dell’inno hanno richiamato la storia della fondazione del Carmelo maschile nella nostra regione, ricordata anche dal vescovo nell'omelia, nonché il contributo del Carmelo alla Chiesa: l'annuncio della vittoria della Croce, con la Vergine Maria, in compagnia di suo Figlio Gesù in preghiera.
(3) Le parole del Vicario regionale, che ha introdotto la celebrazione eucaristica vera e propria, sono state orientate nella medesima direzione. Il discorso del rappresentante dei cinque professi ha fatto emergere la loro gioia in questo preciso quadro giubilare.
Tutto il Carmelo era riunito in questa festa. Erano presenti i rappresentanti delle circoscrizioni carmelitane che hanno contribuito alla formazione dei frati del Vicariato dagli inizi fino ad oggi: la Provincia di Avignone-Aquitania, il Commissariato del Congo, il Vicariato Regionale della Tanzania. Le suore di clausura, fisicamente assenti, non erano meno presenti: hanno pregato per noi e ci hanno scritto per testimoniare la loro comunione. Messaggi di congratulazioni e sostegno dei nostri confratelli carmelitani ci sono giunti da ogni parte. Anche gli istituti di vita consacrata legati al Carmelo ci hanno raccontato e testimoniato la loro vicinanza. I rappresentanti dei Carmelitani secolari del Congo hanno mostrato chiaramente che il Carmelo sarebbe incompleto se fosse privato del suo ramo secolare; forse un suggerimento per il Burundi dove l'OCDS è ancora assente.
Non sono mancati altri gruppi legati ai Carmelitani. Alla messa, rappresentanti dei gruppi dello scapolare. Nel pubblico così come nell'ufficio della Marta del vangelo che, accogliendo gli ospiti, accoglie Gesù, erano all'opera tanto gli Amici del Carmelo venuti da Bujumbura, che i giovani legati al convento di Gitega soprattutto per il canto liturgico e la formazione alla leadership.
La parrocchia di Musongati è stata ben rappresentata dai tanti parrocchiani presenti, dall’esibizione del suo coro, dal suo impegno nei preparativi di cui spesso vediamo solo i risultati, dai suoi nativi ritornati principalmente da Gitega e Bujumbura e dal Santuario mariano in costruzione, segno della continuità della missione.
Rendiamo grazie a Dio e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questa celebrazione centrale del giubileo che si è conclusa nella gioia
Non dimentichiamo che la celebrazione esistenziale deve prendere il sopravvento, come fu per la Provincia di Polonia che, in ringraziamento per i 50 anni dalla sua restaurazione, decidendo di fondare la missione del Burundi e del Ruanda, fece una scelta che ora è legata alla sua storia.
Quali scelte fare adesso? Ai frati nativi di Burundi e Ruanda e ai pochi missionari che restano di ascoltare insieme lo Spirito e rendere testimonianza attraverso la loro vita e le loro iniziative. Il santuario mariano in costruzione e la partecipazione dei rappresentanti dell’etnia Batwa degli 11 villaggi della diocesi di Bujumbura e Bubanza, sono un segnale significativo. Contiamo sulla preghiera e sul sostegno di tutti voi.There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Enter your rating:
This is the official website of the Regional Vicariate of the Discalced Carmelites in Burundi and Rwanda.
Copyright 2013 Amahoro.pl. All rights reserved. Website project: Fr. Fryderyk Jaworski, ocd

Back to content